Undervisningsplaner

Undervisningsplaner på Den lille Skole

Undervisningsplanerne i det følgende beskriver skolens indsatser og aktiviteter i arbejdet med såvel folkeskolens kompetencemål, som skolens egne mål for fagene. 

Vores ambition er, at skolens værdier afspejles tydeligt helt ud i den daglige undervisning.

Aktiviteterne med børnene planlægges derfor altid med udgangspunkt i følgende hierarki: 

 1. Skolens værdier
 2. Skolens visioner
 3. Skolens dannelsesperspektiver
 4. Skolens undervisningsplaner, herunder fagenes kompetencemål
 5. Lærernes årsplaner

Gældende for alle undervisningsplaner er det, at skolens visioner og dannelsesperspektiver afspejles i aktiviteterne i årsplanerne – herigennem læses vores egenart som skole.

Værdier 

Skolens grundlæggende værdier er rundet af skolens historiske rødder og den demokratiske dannelse er et stærkt og gennemgående træk i dem. Værdierne er ordnet i tre beslægtede områder: 

 • Fællesskab og tryghed
 • Ligeværd og anerkendelse
 • (Vove)mod og kreativitet

Værdierne afspejles i skolens 7 visioner, hvoraf de nedenstående 5 er de primære omkring aktiviteternes planlægning.

Visioner

Skolens profil
Den lille Skole er et trygt og udfordrende læringsmiljø for elever i 0. til 9. klasse, hvor musiske og kreative tilgange er en integreret del af den faglige og sociale læring. Skolens hverdag og undervisning er præget af de fire dannelsesperspektiver – det faglige, det sociale, det egen-ansvarlige og det kritiske. 

Skolens kultur
Den lille Skoles kultur er karakteriseret ved fællesskab, kreativitet og demokratisk dannelse, samt af et børne- og menneskesyn baseret på ligeværd, anerkendelse og respekt. Skolen skal af børnene opleves som tryg, overskuelig, medinddragende, udfordrende og motiverende.

Skolens faglighed
På den lille Skole består fagligheden af to ligestillede elementer; de kunstneriske fagområder såsom musik, teater, billedkunst, bevægelse og madlavning m.m. og de almene fagområder såsom dansk, matematik, sprogfag, naturfag m.m. På skolen arbejdes der målrettet på, at disse to elementer udvikles, supplerer og understøtter hinanden på tværs af faggrænser, så der fastholdes et højt fagligt niveau, og så der opstår kreative tilgange og arbejdsformer i alle fag og aktiviteter.

Skolens medarbejdere
Den lille Skole prioriterer kompetente og engagerede medarbejdere, der agerer i overensstemmelse med skolens kultur og arbejder målrettet med afprøvning af kreative tilgange og arbejdsformer i alle fag. Skolen sikrer rammerne for, at medarbejderne fortløbende kan udvikle deres faglighed og pædagogiske praksis. 

Skolens fysiske rammer
Den lille Skoles bygninger, lokaler, udendørsarealer, inventar og undervisningsfaciliteter er æstetiske, funktionelle og understøtter og synliggør skolens kultur. Skolens fysiske rammer inviterer dermed til fællesskab, fordybelse, udeliv, kreativitet og bevægelse.

På baggrund af værdierne og visionerne har skolen udarbejdet fire dannelsesperspektiver som afspejles i alle årsplaner for undervisningen og i tilgangen til det pædagogiske arbejde.

Dannelsesperspektiver.

 1. Det faglige – at tilegne sig viden indenfor såvel de kunstneriske- som de almene fagområder.
 2. Det sociale – at kunne skabe relationer og opnå en ligeværdig respekt for andre, herunder at omgås andre i leg, tage hånd om hinanden og kunne samarbejde med en mangfoldighed af forskellige mennesker.
 3. Det egenansvarlige – at kunne ”placere sig selv i verden” og opnå selvstændig integritet. At have styr på sin tid og sine ting og at være aktivt deltagende i det sociale liv og i undervisningens forskellige former.
 4. Det kritiske – at være kritisk begejstret (konstruktiv kritisk), opnå tro på egne evner, turde stille spørgsmål og tage kritisk stilling til det man møder.

Vi opdaterer pt. vores undervisningsplaner løbende. 

Efterhånden som de bliver færdige lægges de op på hjemmesiden.

Planerne for alle fag kan læses på hjemmesiden til sommerferien 2023. 

Undervisningsplan Dansk

Undervisningsplan Tysk

Undervisningsplan for Drama

Undervisningsplan Natur og teknologi

Undervisningsplan Billedkunstlinje

Undervisningsplan for Musik

Undervisningsplan for fysik/kemi, biologi og geografi i 7.kl.-9.kl.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK