Inklusion og socialt ansvar

En grundlæggende ide med Den lille Skole er, at et lille og trygt miljø, hvor børn, voksne og forældre kender og samarbejder med hinanden på kryds og tværs, skaber de bedste rammer for et godt børneliv, tolerance for andre og rum til forskellighed. Det er en vigtig del af skolens kultur, at vi tager et fælles ansvar for alle børns trivsel, og det er derfor baggrunden for skolens møde med børnene og forældrene i hverdagen.

Det har altid været et vigtigt princip på skolen, at Den lille Skole skulle være en skole for alle og ikke kun for særligt privilegerede børn. I overensstemmelse hermed rummer skolen børn fra mange forskellige baggrunde, og selvfølgelig også børn med forskellige og særlige behov, og børn som kommer til skolen fordi den er et rummeligt og trygt sted at være.

For at understøtte skolens ønske om at være en skole for alle børn, gør vi blandt andet følgende:

 • Bestyrelsen fastholder skolepengene på så lavt et beløb som muligt.
 • Der gives søskendemoderation på skolepenge.
 • Der afsættes årligt en pulje penge, som kan søges af forældre der, i en periode, har brug for reduktion af skolepengene. Dette annonceres på hjemmesiden.
 • Der følges et princip om, at der ikke må være ekstra udgifter i forbindelse med skolens undervisning. Dog finansieres 9. klasses lejrtur til udlandet delvist af forældrene. Desuden har hver klasse en klassekasse, hvortil forældre indbetaler et årligt beløb, der fastsættes klassevis. Klassekassen finansierer f.eks. gaver og weekendture.
 • Skolens målsætning er, at der mindst hvert andet år optages et barn med fysisk handicap.

For at sikre en fair indmeldelsesproces, gør vi blandt andet følgende:

 • Børn optages altid med udgangspunkt i den dato, de er blevet skrevet på venteliste. Alle børn som er interesserede, og som har mulighed for at få en plads via deres placering på ventelisten, kommer til en samtale med skolelederen og klasselæreren for den respektive klasse. Her hører forældrene om skolen og dens forventninger til forældresamarbejdet og skolen hører om barnet og dets behov. Formålet med samtalen er at afklare og afstemme forventningerne.
 • Har børnene særlige behov stiller det dem ikke ringere, men samtalen skal afklare om skolen kan tilbyde barnet de rette rammer, støtteforanstaltninger og muligheder for at udvikle sig (da skolen ikke har samme midler til støtte som større skoler). Som en del af overvejelsen indgår helt naturligt også klassesammensætningen, da det er vigtigt for både barnets og klassens udvikling og trivsel, at barnet vil kunne falde godt til i den pågældende klasse.

For at sikre arbejdet med inklusion, rummelighed og tryghed på skolen, gør vi blandt andet følgende:

 • Der arbejdes med gode sociale relationer og tolerance overfor andre i de enkelte klasser
 • Der fokuseres på et tæt og åbent forældresamarbejde om enkelte børn og børnefællesskaber. Dette omfatter blandt andet hyppige forældremøder, hvor det sociale liv i klassen er et fast punkt, samt årlige ”børnerunder”, hvor forældrene taler med hinanden om de individuelle børns trivsel i klassen, samt hvordan de kan støtte de enkelte børn og de gode relationer i klassen.
 • Der arbejdes både på tværs af klasserne og i de enkelte klasser med samarbejde og projekter, der giver børnene kendskab til hinanden og skaber tryghed og rummelighed.
 • Den enkelte klasses lærere afholder hyppige møder i klasseteams, hvor klassens trivsel drøftes.
 • Skolen har lærere, der har uddannet sig til at arbejde med inklusion og støtteundervisning, og det er skolens mål løbende at uddanne personale indenfor disse områder.
 • Skolen har sin egen klub, som ligger i skolens lokaler og sikrer børnene en sammenhængende hverdag i 0.kl-3.kl.
 • Fra 0.kl til 3.klasse er der tilknyttet en klubpædagog til hver klasse, som samarbejder tæt med klasselæreren, tager med på ture og deltager i forældremøder.

Udarbejdet af bestyrelsen for Den lille Skole, Juni 2014

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK