Klagepolitik

Formål

Formålet med denne politik er at skabe klarhed omkring forældrenes klagemuligheder og –veje på skolen for skolens ansatte og forældre.

Forældrene skal kende politikken                  

Skolen skal meddele forældrene, at denne politik skal forudsættes læst ved optagelsessamtaler. Den skal kunne findes på skolens hjemmeside. Herudover skal den kunne refereres til ifm. aktuelle klagesager.

Forældrene har ret til at klage                        

Det er bestyrelsens politik, at de enkelte forældre på skolen, som i andre offentlige institutioner, har ret til at klage over skolens praksis og afgørelser.

Hvad er en klage?                   

Forældrene kan klage til skolen på mail, telefonisk eller pr. brev. Skolen opfordrer forældrene til at indgive klagerne skriftligt.

Hvis det ikke fremgår direkte af henvendelsen, om der er tale om en klage, vurderer skolens ledelse om henvendelsen skal behandles sådan.

Klager kan ikke være anonyme                      

En forudsætning for at skolen kan behandle en klage, er at det tydeligt fremgår, hvem der klager med navns nævnelse. En ikke nærmere præciseret gruppe forældre, der eksempelvis kun underskriver sig med ”forældrene i 3.kl.”, vil ikke kunne få behandlet klagen. (Skolen vil i en sådan situation så vidt muligt dog prøve at overtale vedkommende til at underskrive sig).

Alle klager skal besvares       

Alle klager skal besvares, men der kan være hensyn i form af tavshedspligt m.m. der kan sætte grænser for, hvor uddybende besvarelsen kan være.

Først klager man ”til”, dernæst klager man ”over”              

Som udgangspunkt skal forældrene klage direkte til den/de medarbejdere, der har det faglige ansvar for det, der bliver klaget over, dvs. som oftest til den relevante lærer, pædagog eller administrative medarbejder. Vedkommende medarbejder skal besvare klagen – gerne skriftligt – eller evt. sende den videre til rette vedkommende.

Hvis ikke klagerne er tilfredse med klagebehandlingen, kan der klages videre over dette – i første omgang til skolens ledelse og dernæst evt. til bestyrelsen, der vil undersøge og besvare klagen

Der findes ikke officielle klagemuligheder ud over skolens bestyrelse.

Klager over medarbejdere    

Ved klager over skolens medarbejdere (undtagen klager over skolens leder) bliver klagen behandlet af skolens leder. Normalt vil det være en del af behandlingen, at pågældende medarbejder bliver gjort bekendt med både klagen og klager.

Hvem beslutter politikken?   

Bestyrelsen kan ændre eller afskaffe denne politik.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK