Visioner

Visioner

På Den lille Skole er vi stolte af vores historie og vores identitet, som en banebrydende skole indenfor lilleskoleverdenen.
Vi har en ambition om fortsat at være med til at sætte høje pædagogiske standarder, og hele tiden være en tryg og god skole, som både er i tråd med tidsånden – og medskaber af den.
Som et led i den forståelse, og med afsæt i skolens værdier, har vi udarbejdet 7 klare visioner for skolen.
For at få reel værdi, skal visionerne følges op af konkrete handlinger. Derfor ligger der under visionerne en beskrivelse af hvordan visionen afspejler sig i børnenes hverdag på skolen.

Rigtig god læselyst!

De 7 visioner:

  1. Skolens profil

Den lille Skole er et trygt og udfordrende læringsmiljø for elever i 0. til 9. klasse, hvor musiske og kreative tilgange er en integreret del af den faglige og sociale læring. Skolens hverdag og undervisning er præget af de fire dannelsesperspektiver – det faglige, det sociale, det eget-ansvarlige og det samarbejdende. 

  1. Skolens kultur

Den lille Skoles kultur er karakteriseret ved fællesskab, kreativitet og demokratisk dannelse, samt af et børne- og menneskesyn baseret på ligeværd, anerkendelse og respekt. Skolen skal af børnene opleves som tryg, overskuelig, medinddragende, udfordrende og motiverende.

  1. Skolens faglighed

På den lille Skole består fagligheden af to ligestillede elementer; de kunstneriske fagområder såsom musik, teater, billedkunst, bevægelse og madlavning m.m. og de almene fagområder såsom dansk, matematik, sprogfag, naturfag m.m. På skolen arbejdes der målrettet på, at disse to elementer udvikles, supplerer og understøtter hinanden på tværs af faggrænser, så der fastholdes et højt fagligt niveau, og så der opstår kreative tilgange og arbejdsformer i alle fag og aktiviteter.

4. Forældresamarbejdet

Den lille Skole fungerer igennem et tæt og gensidigt forpligtende samarbejde imellem skole og forældre – og forældrene imellem. Forældrene er igennem deres samarbejde om børnene og engagement i skolen en væsentlig del af skolens kultur og fællesskab.

 5. Skolens medarbejdere

Den lille Skole prioriterer kompetente og engagerede medarbejdere, der agerer i overensstemmelse med skolens kultur og arbejder målrettet med afprøvning af kreative tilgange og arbejdsformer i alle fag. Skolen sikrer rammerne for, at medarbejderne fortløbende kan udvikle deres faglighed og pædagogiske praksis. 

 6. Skolens ledelse

Den lille Skole har en tydelig, effektiv, kompetent og udviklingsorienteret ledelse. Ledelsen agerer i overensstemmelse med skolens profil, kultur og visioner og sørger for gode rammer for det pædagogiske personales fortløbende udvikling. Ledelsen sikrer, at skolen er en attraktiv arbejdsplads og at skolen er drevet økonomisk forsvarligt.

 7. Skolens fysiske rammer

Den lille Skoles bygninger, lokaler, udendørsarealer, inventar og undervisningsfaciliteter er æstetiske, funktionelle og understøtter og synliggør skolens kultur. Skolens fysiske rammer inviterer dermed til fællesskab, fordybelse, udeliv, kreativitet og bevægelse.