Forældrebetaling

Skolepenge og betaling for SFO

Skolepenge:

Bestyrelsens holdning er, at skolepenge skal dække alle udgifter og at der ikke herudover skal betales for aktiviteter m.m. på skolen.

Skolepengene for 0 klasse til 9. klasse udgør 2.010 kr. pr. måned i 12 måneder (dette beløb omfatter ikke betaling for klub). Beløbet reguleres d.1 januar hvert år i forhold til pristal.
I 9. klasse betales dog ikke for juli måned.
Der bliver udsendt opkrævninger for 1 måned ad gangen. Skolepenge skal betales ved tilmelding til PBS.
Betaler man via girokort, opkræves et gebyr på 25 kr til dækning af betalingsafgift for girokort.

Skolepengerestancer:
Ved restance udsendes først rykker – derefter overgår sagen til inkasso.

Indmeldelsesgebyr:
Ved indmeldelse betales der gebyr som svarer til 1 måneds skolepenge/SFO.

SFO-betaling:

SFO-betalingen for 0.,1.,2. og 3. klasse er 1.250 kr. pr. måned i 12 måneder. Beløbet reguleres d.1 januar hvert år i forhold til pristal.

Politik for forældrebetaling

Formål Formålet med denne politik er at skabe synlighed omkring forældrebetalingen på skolen ved at forklare, hvorfor og hvordan den opkræves.

Skolepenge-satser

Skolepenge for 1. barn (bh.kl.- 9.kl.): 2.010 kr.
Søskenderabat 2. barn 40% pr. 1/8-2023 ændres søskenderabatten til 25%.
Søskenderabat 3. barn 50%
SFO-betaling for 1. barn (bh.kl – 3.kl.): 1.250kr.
Søskenderabat 2. barn 40% pr. 1/8-2023 ændres søskenderabatten til 25%.
Søskenderabat 3. barn 50%
Forældrebetalingen opkræves og skal betales via PBS.

Forældrene skal kende politikken

Skolen skal meddele forældrene, at denne politik skal forudsættes læst ved optagelsessamtaler. Den skal kunne findes på skolens hjemmeside. Herudover skal den kunne refereres til ifm. aktuelle sager om restancer og udmeldelsesfrister.

Forældrebetaling og statstilskud

Som udgangspunkt modtager skolen fra staten i statstilskud ca. 76 % af de udgifter pr. elev, som folkeskolen har. Resten af finansieringen skal komme fra forældrebetaling m.m. Det er op til skolens bestyrelse at fastsætte betalingens størrelse m.m.

Det er et lovkrav at skolepenge og SFO-betaling skal være formelt adskilt.
Betalingen opkræves hos den/de forældre, der har forældremyndigheden.

Forældrene betaler kun via skolepenge og SFO-betaling

Bestyrelsen på skolen har den holdning, at forældrebetalingen skal være forudsigelig og gennemskuelig og skal ses i sammenhæng med et samlet skoleforløb fra bh.kl. – 9.kl. Derfor opkræves der kun forældrebetaling i form af månedlige skolepenge og SFO-betaling, og ikke ekstra betalinger til hverken lejrskoler, bøger, obligatoriske pædagogiske arrangementer m.m (undtaget dog 9. klasses udlandstur). Kun ifm. med skolefester kan der blive tale om at købe billet, ligesom lommepenge på lejrskoler m.m. skal betales af forældrene. Skolepengene er ens for alle klassetrin.

Størrelsen af forældre-betalingen

Bestyrelsen ønsker at følge den normale forældrebetaling for frie grundskoler i lokalområdet, vel vidende at andre skoler kan have mere uigennemskuelige betalingsformer.Størrelsen af forældrebetalingen fremlægges på årets generalforsamling som en del af bestyrelsens budget, og evt. stigninger vil typisk træde i kraft ifm. et regnskabsår. Bestyrelsen planlægger i budgetarbejdet med, at forældrebetalingen skal følge den almindelige prisudvikling.

Særlige forhøjelser

Bestyrelsen forbeholder sig imidlertid ret til i særligt vanskelige økonomiske situationer for skolen, at hæve forældrebetalingen ekstraordinært.

Søskenderabat

Der gives rabat på 40% på 2. barn pr. 1/8-2023 ændres søskenderabatten til 25% og 50% på 3. barn og efterfølgende søskendebørn. Søskendebørn forstås her som børn af samme forældremyndigheds-indehaver.

Indmeldelses-gebyr

Ved indmeldelse i bh.kl – 3.kl. betales 1 måneds skolepenge + SFO-betaling i indmelelsesgebyr.Ved indmeldelse i 4.kl. – 9.kl. betales 1 måneds skolepenge i indmeldelsesgebyr. Til gengæld betales der ikke for den sidste måned i 9. klasse (juli).

Udmeldelse

Udmeldelse sker med 2 måneders varsel til den sidste i måneden. Der betales skolepenge i opsigelsesperioden.

Klassekasser

Forældrene i en klasse kan evt. i fællesskab oprette en klassekasse af mindre størrelse, der kan bruges i.f.m. klassens private, sociale arrangementer. Klassekassen skal administreres af forældre og må ikke bruges i.f.t. skolens pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter.

Hvem beslutter politikken?

Bestyrelsen kan ændre eller afskaffe denne politik.

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK