IT i undervisningen

IT som undervisningsteknologi på Den Lille Skole

Den lille Skoles idealer om undervisning og udvikling tager udgangspunkt i en kreativ tilgang og hvor de boglige og de æstetiske-/praktiske undervisningsformer er integrerede i hinanden.

Det ligger dybt i skolens DNA (jf værdigrundlaget) og indeholder i høj grad skolens særlige kultur og faglige profil:

På den lille skole består fagligheden af to ligestillede elementer; de kunstneriske fagområder såsom musik, teater, billedkunst, bevægelse og madlavning m.m og de almene fagområder såsom dansk, matematik, sprogfag, naturfag m.m. På skolen arbejdes der målrettet på, at disse to elementer udvikles, supplerer og understøtter hinanden på tværs af faggrænser, så der fastholdes et højt fagligt niveau, og så der opstår kreative tilgange og arbejdsformer i alle fag og aktiviteter. (DlS` visioner, Vision 3, ”Skolens faglighed”)

Skolens grundlæggende forståelse for IT i den sammenhæng er, at det er et redskab med potentiale til at understøtte vores værdier og praksis – så længe vi er bevidste om vores skoles egenart og bruger det på lige fod med vores øvrige undervisningsteknologier.

IT rummer rigtig gode muligheder til undervisningsbrug, som vi selvfølgelig vil udnytte i arbejdet med skolens faglighed.

Vores klare holdning er dog, at IT skal bruges bevidst af lærerne i undervisningen. Der skal være tale om et aktivt tilvalg, man kan tage i planlægningen af sin undervisning – på lige fod med de øvrige undervisningsmetoder man kan vælge, og i balance med skolens ideal om en kreativ og praktisk tilgang.

IT fylder i forvejen rigtig meget i børnenes liv, og skolens holdning er, at det er vigtigt vi også viser eleverne alternativer hertil.

At lære andre arbejds- og samværsformer end de digitale er vigtigt – ikke bare for elevernes dannelse, men også for deres udbytte af undervisningen og for hvilke muligheder de får videre i deres liv.

I praksis:

Det skal altid være aktiviteten som styrer valget af undervisningsmetode – ikke omvendt. Således er brug af IT altid udtryk for et begrundet pædagogisk/didaktisk valg i den givne situation.

I grundskolen (0.kl-6.kl): IT bruges bevidst og velovervejet og er blot en lille del af den mangfoldighed af undervisningsmuligheder vi har.

Grundskolen råder over halvanden klassesæt pc`ere og halvanden klassesæt iPads.

Klasserne fra 0.kl til og med 6.kl deles om dem, og lærerne booker dem forud for de enkelte forløb.

I overbygningen (7.kl-9.kl): IT integreres langt mere i den daglige undervisning.

Alle elever får stillet en personlig bærbar pc til rådighed til skolearbejdet. Der arbejdes målrettet med elevernes kritiske brug af IT og kilder, og vi forsøger at folde computerens muligheder, som et godt arbejdsredskab, ud for dem.

Samtidig med integrationen af IT i undervisningen, holder vi fast i skolens idealer om undervisning, som fx beskrives i følgende tekst fra hjemmesiden:

På Den lille Skole møder børnene forskellige musisk-kreative praksisformer, ikke kun i fag som musik, teater eller billedkunst, men også i traditionelle boglige fag.

Vi mener disse praksisformer er centrale for udviklingen af kreative og innovative evner. Evner der skal bruges til at agere i et komplekst samfund, samt til at få et rigere og mere meningsfyldt liv.

I hverdagen er der stor opmærksomhed på at inddrage musisk-kreative og/eller kropslige aspekter i traditionelt faglige fag.

(DlS` visioner, Vision 3, ”Skolens faglighed – det ser man i hverdagen ved:”)

Den Lille Skole, Danmarks første Lille Skole
Made by Hjemmesider.dK