Overbygningen

Skolen indviede i 2007, sit nye, moderne og store udskolingshus for 7., 8. og 9. klasse. Indtil august 2007 gik skolen kun til og med 7.klasse, men i 2006 købte skolen naboejendommen – en tidligere metodistkirke – og byggede den om med nye og tidsvarende lokaler og faciliteter.

 

Overbygningen har som formål:

• At fastholde og udvikle et højt fagligt niveau.
• At skabe et attraktivt ungdomsmiljø og opbygge en særlig kultur omkring udskolingen.
• At udvikle en aktiv og afvekslende skolegang for de unge, som i høj grad fokuserer på elevernes selvstændige og bevidste valg.
• At lave et større socialt miljø, hvor de unge har mulighed for at socialisere på tværs af årgangene og få et netværk såvel i egen stamklasse som i de andre klasser i udskolingen.
• At styrke elevernes selvværd og skoleglæde via fokus på styrkesider og interesser.

I overbygningen bliver eleverne dygtigere til de traditionelle skolefag, og de aflægger selvfølgelig folkeskolens afgangsprøve efter 9 klasse. Men de skal også arbejde videre med innovation, kreativitet og samarbejde, bl.a. ved, at de vælger et af de fire liniefag .

Som en del af liniefagene skal de i løbende kontakt med omverdenen. Det kan være i praktikker, ved at spille koncerter, lave udstillinger, følge forskningsprojekter, deltage i festivaler m.m.

At gå i Den lille Skoles overbygning kræver medleven og engagement. Eleverne har stor medindflydelse på deres projekter og undervisning, og de skal også deltage i forskellige forløb med de mindre elever og resten af skolen ved fællestimer, motionsdage, karneval og sommerfest.

Fagrækken i overbygningen består af grundfagene dansk, matematik, engelsk, tysk, og naturfag.

Der ud over består fagrækken af samfundsfag, historie, geografi, samt af linjefag og ”humaiora”.

Linjefagene og ”humiora”, definerer i grove træk skoleårets inddeling i perioder. Således er der planlagt 18 uger med humaniora og 18 uger med linjefag (de resterende uger er lejrskole, festival og musicaluger).

Humaniora:

I løbet af skoleåret har vi særlige humanioraforløb, hvor undervisningen i dansk, historie, samfundsfag og linjefag lægges sammen og skaber mulighed for fordybelse i et givent emne eller tema. Ideen med humaniora er, at arbejde med et givent emne fra en samfundsfaglig, en historisk og en danskfaglig side. I hvert humanioraforløb der, alt efter temaets størrelse og indhold, forløber hen over en eller tre uger, planlægges indholdet så det indeholder en række fordybelsesområder i samfundsfag og historie så vi er klar, såfremt faget udtrækkes til eksamen. Hvert humanioraforløb rummer desuden fordybelsesområder for danskfaget. Der vil være 18 humaniorauger på et år og vi vil berøre ca. 7 temaer på et skoleår. Da prøvepensum omfatter både 8. 9. skoleår vil vi ende op med ca. 14 fordybelsesområder i dansk til b – prøven og med 14 fordybelsesområder til en eventuel historie- eller samfundsfagseksamen.
Målet med humanioraforløbene er, at skabe en mere inspirerende og sammenhængende undervisning, som giver en større ”overførbarhed” i forhold til elevernes virkelighed, samt gennem en tværfaglig og varieret undervisning, at holde fast i elevernes nysgerrighed og lyst til at lære. Se et eksempel på et humanioreforløb her på hjemmesiden under “Glimt fra skolen”: ”Ondskab”, et humanioraforløb

Linjefag:

Alle elever i udskolingen vælger et linjefag. Linjefagsholdene er sammensat på tværs af årgangene, og undervisningen foregår på hele linjedage (onsdage), hvor eleverne ikke har andre fag.

Eleverne får på linjeholdene mulighed for, at kunne fordybe sig i spændende forløb, og blive virkeligt dygtige, indenfor et område som de har særlig interesse for.

Ud over det almindelige klassefællesskab i deres klasse og det ”store fællesskab” i hele udskolingen får de, på linjeholdet, mulighed for at være sammen med andre unge, som de har et interessefællesskab med.

Linjefagene har et højt fagligt niveau indenfor deres særlige faglighed, og de varetages af lærere med særlig kompetence og interesse indenfor netop deres eget linjefag. Linjefagene indeholder klare kompetence- og kvalifikationsmål, og hvert skoleår afsluttes med en ”svendeprøve” eller anden form for ”prøve”. Linjefagene består af:

· Musik

· Humanlab

· Film og drama

· Kunst og design