Referat fra generalforsamling 21. april 2010

Referat fra Den lille Skoles ordinære generalforsamling onsdag den 21. april 2010.1.Valg af dirigent.Anne-Mette Jøker Thorsen blev valgt som dirigent.2.Bestyrelsen aflægger beretning.

Bestyrelsens beretning var vedlagt som bilag til indkaldelsen.

Henning redegjorde for det udsendte vedlagte bilag og gjorde især opmærksom på, at bestyrelsens arbejde p.t. meget drejede sig om skolens værdier og forældresamarbejdet.

Efter en debat blandt de fremmødte blev bestyrelsens beretning godkendt.

3.Årsrapport for det forgangne regnskabsår forelægges til orientering.

Regnskabet var vedlagt indkaldelsen.

Revisor John Bagger-Petersen gennemgik regnskabet.

4.Budget for indeværende regnskabsår forelægges til orientering.

Budgettet var vedlagt indkaldelsen.

Revisor John Bagger-Petersen gennemgik budgettet.

5.Skolens ledelse aflægger beretning og forelægger planer for det kommende skoleår.

Skoleleder Søren Hansen aflagde beretning, som vedlægges som bilag til dette referat.

Efter flere indlæg fra forældrene blev ledelsens beretning godkendt.

6.Behandling af indkomne forslag.
Drøftelse af forældresamarbejde – bilag vedlagt.Peter Sørensen redegjorde for, hvorfor man havde lavet bilaget til pkt. 6.

Meningen var en drøftelse af rammerne for forældresamarbejdet – og efter en lang drøftelse var man enige om, at emnet var så vigtigt og har så stor interesse, at alle arbejder videre med det.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år:

Laura Gilliam

Jens Stockmarr

Lars Lindholm Nielsen

Bob Fagerholt

Følgende blev valgt som suppleanter:

Lise Ankerstrøm

Hanna Lundblad

Bestyrelsen består derefter af følgende medlemmer:

Henning Pedersen, Tjørnevænget 48, 2800 Kgs. Lyngby

Jens Stockmarr, Østervang 13, 2800 Kgs. Lyngby

Stig Tarnow, Stengårds Allè 94, 2800 Kgs. Lyngby

Maj-Britt Johansen, Haspekrogen 9, 2880 Bagsværd

Bob Fagerholt, Svends Allè 70, 2800 Kgs. Lyngby

Laura Gilliam, Mars Allè 82, 2860 Søborg

Lars Lindholm Nielsen, ”Valhal”, Wilders Plads 11Z, 1403 København K.

Sussie Skousen, Tubberupvænge 61, 2730 Herlev

8.Eventuelt.

Der var intet til dette punkt.

Anne-Mette Jøker Thorsen      Jessie Laugesen

Dirigent                                    Referent