Referat fra generalforsamling 23.4. 2008

 

 

 

Referat fra Ordinær Generalforsamling på Den lille Skole

onsdag den 23. april 2008 – kl. 19,30.

 

 

Henning Pedersen (bestyrelsesformand) bød velkommen.

 

1.Valg af dirigent.Anne-Mette Jøker Thorsen blev valgt enstemmigt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.Bestyrelsen aflægger beretning, bilag udsendt.

 

Henning Pedersen kommenterede den sidste del af den skriftlige beretning om tilsyn. Bestyrelsen beklager, at vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på det eksterne tilsyn i den del af skoleåret som er gået. Det eksterne tilsyn kan dog gennemføres lovmedholdeligt i indeværende skoleår. Det er aftalt med vores nyvalgte eksterne tilsynsførende, at der gennemføres tilsyn i overensstemmelse med friskolelovens krav inden dette skoleår er omme.

 

Bestyrelsen retter en stor tak til de forældre, som stod for udskiftning af termoruder i efteråret.

 

Bestyrelsen vil slutte med at slå et slag for arbejdsweekenden – formanden konstaterer, at fremmødet til denne generalforsamling ikke er så stort og håber, at det er udtryk for at forældrene ”sparer kræfterne” til den kommende arbejdsweek-end hvor der er flere store og vigtige opgaver der skal udføres i og omkring vores nye overbygningshus.

 

Formandens beretning – både den skriftlige og mundtlige del -blev godkendt med applaus.

 

3. Årsrapport for det forgangne regnskabsår forelægges til orientering.

 

Revisor John Bagger-Petersen gennemgik det på forhånd udsendte regnskabsmateriel. Årets underskud er en konsekvens af at vi har afholdt en lang række udgifter i forbindelse med anskaffelse og ombygning af overbygningen, og ikke haft indtægter i fuldt omfang, idet vi endnu ikke er fuldt udvidet med 9. Klasse.

 

Grunden til afskrivningernes størrelse er at bygningerne først er blevet taget i brug efter 1.1.2008 og derfor ikke påvirker regnskabet i 2007.

 

Spørgsmål: Findes der en lov der beskriver hvordan vi skal afskrive på bygningerne.

Svar: Det fremgår af årsregnskabsloven at man afskriver den del som bygningerne bliver mindre værd med 2% pr. år, men det er afhængig af værdien af bygningen. Afskrivningerne på bygningerne vil stige i 2008.

 

4.Budget for indeværende regnskabsår forelægges til orientering.

v/revisor John Bagger-Petersen.

Budgettet for 2008, som er udsendt, viser et underskud på 160.217 kr. og dette skyldes også, at vi stadig ikke er fuldt udbygget idet vi i 2008 kun har en 9. klasse i de 5 måneder fra august til december og ikke hele året.

Der er en usikkerhedsfaktor forbundet med budgettet; nemlig lønstigningerne i forlængelse af de nye overenskomster. Effekten af disse er ikke fuldt indregnet i budgettet, da de ikke var kendt da budgettet blev udarbejdet. Vi kender nu resultatet af overenskomstforhandlingerne og kan beregne at lønstigningerne i år kommer til at påvirke årets resultatet negativt med ca. 100.000 kr.

 

I budgettet kan man se, at vores afskrivninger i 2008 stiger, som nævnt under forelæggelsen af regnskabet.

 

I dette budget er der regnet med en stigning af skolepenge og SFO-betaling på 3%.

 

Spørgsmål: Hvis man havde haft 9. klasse i hele skoleåret, hvordan ville det så have påvirket resultatet.

Svar: Skolen får højere tilskud for store børn (over 13 år) og vi ville have haft en væsentlig forbedring. Vi forventer i 2009 at kunne budgettere med et overskud på omkring 600.000 kr.

 

Henning orienterede om regeringens krav om opsparing af ½ % af budgettet på statslige institutioner, som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven 2008. Dette opsparingskrav gælder også friskolesektoren og dermed også Den lille Skole. Opsparingen gennemføres tilskudsmidlerne til sektoren reduceres med ½%. Det vil naturligvis påvirke vores tilskud i 2008, men ikke så voldsomt, som der først var lagt op til. Regeringen stillede – ved vedtagelsen af opsparingen – i udsigt at opsparingen vil blive ført tilbage til institutionerne i 2009. Det ser vi frem til.

 

Søren fortalte, at udviklingen i forlængelse af kommunalreformen er en joker. Vil det – som en konsekvens af reformen – lykkes at rationalisere og effektivisere i folkeskolen, vil det komme til at påvirke vores tilskud negativt

 

5.Skolens ledelse aflægger beretning og forelægger planer for det kommende skoleår.

 

Skoleleder Søren Hansen læste sin beretning op.

 

Godkendt med applaus.

 

6.Behandling af indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

Kåre T. Einarsson, Jens Stockmarr, Bob Fagerholt og Lars Lindholm Nielsen.

 

 

Den nye bestyrelse:

Henning Pedersen, Tjørnevænget 51, 2800 Kgs. Lyngby

StigTarnow, Stengårds Allè 94, 2800 Kgs.Lyngby

Bob Fagerholt, Svends Allè 70, 2800 Kgs. Lyngby

Maj-Brit Johannsen, Haspekrogen 9, 2880 Bagsværd

Kåre T. Einarsson, Marienborg Allè 99, 2860 Søborg

Jens Stockmarr, Østervang 13, 2800 Kgs. Lyngby

Lars Lindholm Nielsen, ”Valhal”, Wilders Plads 11Z, 1403 København K.

Torben Hansen, Valdemars Allè 13, 2860 Søborg

 

Suppleanter:

 

Følgende blev valgt som suppleanter:

Martin Petersen, Kanonvej 14, 2730 Herlev og

Yanaba Rymark Sankoh, Fuglegårdsænget 61, 1.th, 2820 Gentofte

 

8.Eventuelt

 

Jens Førby kommenterede at Søren i sin beretning sagde, at vi skal huske at se, hvor langt vi i virkeligheden er nået. Jens Førby syntes, at generalforsamlingen burde udtrykke sin anerkendelse af bestyrelsens, ledelsens og de ansattes indsats for, at vi i dag har en overbygning på Den lille Skole.

 

Generalforsamlingen tilsluttede sig med akklamation

(applaus).

 

Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

Annemette Jøker Thorsen Jessie Laugesen

 

dirigent referent