A-Z om skolen

På denne side kan du forhåbentlig finde de praktiske oplysninger du søger eller forklaringen på nogle af de “indforståede ord” vi bruger på skolen.
Adressekalenderen:
Hvert år i sommerferien laver kontoret, til alle forældre, en kalenderbog med elevernes adresser og telefonnumre samt skolens ferieplan, forældremøder og arrangementer. Adressekalenderen udleveres til eleverne når de starter i skolen igen.
Afgangsprøver:
Eleverne i 9.klasse går til Folkeskolens afgangsprøver på lige vilkår med Folkeskolens elever.
Arbejdsgrupper for forældre:
Skolen har løbende brug for hjælp fra forældrene: Hver klasse stiller med medlemmer til skolens arbejdsgrupper: sommerfestgruppen, vedligeholdelsesgruppen og p-dagsgruppen.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen er skolens øverste ledelse og er overfor undervisningsministeriet ansvarlig for skolens drift. Medlemmerne er ikke repræsentanter for forældrene, men varetager på ca. 8 årlige møder hele skolens interesser. Bestyrelsens 8 medlemmer og 2 suppleanter vælges på generalforsamlingen af og blandt forældrene.
Befordringstilskud:

Der vil automatisk blive udsendt ansøgningsskema til befordringstilskud. Der er afstandsregler i forbindelse med ansøgningen.
Børn med handicap:
Skolen har gode erfaringer med at enkeltintegrere børn med bevægelseshandikap på skolen. Skolen optager derfor gerne bevægelseshandicappede børn, hvis barnets behov og skolens ressourcer passer sammen.
Børnefødselsdage:
Skolen forventer, at forældrene inviterer hele klassen, hvis/når der afholdes børnefødselsdage. Ofte slår flere forældre slår fødselsdagene sammen til fællesfødselsdage.
Børnenes mobiltelefoner:
Elever fra 0.kl – 6.kl skal have deres mobiltelefoner slukkede imens de er i skolen. Børnene kan låne en telefon på kontoret, hvis de skal ringe hjem
Computere:
For børnene fra bh.kl.-6.kl råder skolen over 24 bærbare pc`ere samt 36 Ipads. I udskolingen får hver elev en personlig, bærbar pc’er til låns til skolearbejdet. Det anbefales, at eleverne har adgang til pc, net og mail derhjemme.
Dannelsesaspekter, de 4:
Pædagogikken og arbejdet med børnene skal hele tiden ses i lyset af skolens 4 dannelsesaspekter:
– det faglige
– det sociale
– det egetansvarlige
– det samarbejdende
Fagmål og undervisningsplaner:
Skolen har mål for alle undervisningsaktiviteter – nogle af dem er udarbejdet af skolen selv og nogle er identiske med folkeskolens. Mål og beskrivelse af undervisningens indhold på de forskellige klassetrin kan findes under ”Årsplaner” på forældreintra.
Fagrække
Skolen har, som fri grundskole, frihed til selv at definere sin fagrække og herunder timetallet for de enkelte fag. Fagene og aktiviteterne på de enkelte klassetrin fremgår andetsteds på siden.
Ferie og fridage:
Antallet af årlige skoledage – 200. Ferierne og fridagene er, som udgangspunkt, de samme som folke­skolens. Ferieplanen fremgår bl.a. af adressekalenderen.
Forsikringsansvar:
Skolen har i det daglige ansvaret for børnene og dermed også for de evt. uheld, der sker på inventar m.m. Dog dækker forsikringen ikke, hvis børnene ødelægger ting med vilje eller ved hensynsløs omgang med tingene. Her bliver forældrene  bedt om at erstatte det ødelagte.
Forskole:
Hvert år d. 1 juni, starter forskolen op for de kommende 0 klasseelever. Forskoleeleverne går ”i skole” hele juni måned hvor de møder kommende venner, klassekammerater og lærere. I løbet af forskolen deltager eleverne også i skolens traditionsrige sommerfest.
Forventningssamtaler:
I løbet af efteråret afholdes der individuelle forventningssamtaler med den nye 0 klasses forældre, som opfølgning på skolestarten.
Starter eleven først på skolen på et senere klassetrin, afholdes der opfølgningssamtaler ca. 3 måneder efter skolestarten.
Det er klasselæreren som afholder forventningssamtalerne.
Forældrekredsen:
Forældrekredsen består af de forældre, der har forældremyndighed til børn på skolen.
Forældrearbejde:
Skolen forventer, at forældrene deltager aktivt, dels i klassens forældremøder og arrangementer og dels på skolens arbejdsdage og på planlægningsdage. Herudover kan der være forældre i de af bestyrelsen nedsatte arbejdsgrupper (jf skolens værdier).
Forældremyndighed:
Skolen er forpligtiget til at samarbejde med den/de forældre der har myndigheden over børnene. Det er disses ansvar at sørge for hvordan evt. andre forældre medindrages i skolesamarbejdet.
Forældremøder:
Der afholdes ca. 4 forældremøder om året i hver klasse. Klasselæreren er ansvarlig for indkaldelse, dagsorden og mødeledelse. Der kan efter behov og aftale arrangeres ekstra forældremøder
Forældrerevy:
Hvert år opfører forældrene til 2. klasse en revy til sommerfesten for at ryste forældregruppen sammen. Der er klappepligt!
Fravær:
Det er skolelederens pligt at føre tilsyn med børnenes skolegang og dermed deres fravær. Derfor skal alt sygefravær meddeles samme dag.
Skolefri f.eks. i forbindelse med ekstra ferie aftales klasselæreren og skolens leder i god tid. Skolen anbefaler, at eleverne kun holder ferie i skolens ferieuger.
Friplads:
Der kan søges om delvis friplads. Ansøgningsskema bliver udsendt til forældrene og ansøgningsfristen er sædvanligvis 1. september. Fordelingen sker først efter 1. januar.
Generalforsamling :
Skolens årlige generalforsamling afholdes hvert år i april. Her bliver bl.a. bestyrelsesmedlemmer valgt, beretninger, budget og regnskab fremlagt, og indkomne forslag behandlet.
Helbredsundersøgelse:
Der er tilknyttet skolelæge og sundhedsplejerske fra Gladsaxe kommune. Sundhedsplejersken træffes pt. torsdag mellem 9.00 og 13.00 og kan i øvrigt kontaktes via forældreintra.
Indmeldelsesgebyr:
Ved indmeldelse betales der gebyr som svarer til 1 måneds skolepenge/SFO.
Informationsmøde:
Hvert år i oktober måned afholdes der informationsmøde omkring arbejdet i 0 klasse. Mødet er målrettet kommende børnehaveklasses forældre og forældre med børn på venteliste, men andre interesserede er også meget velkomne.
Kakaodag:
Skolen afholder omkring vinterferien kakaodag for kommende 0 klasse. Her får børn og forældre lejlighed til at hilse på hinanden for første gang samlet.
Karneval:
Skolen afholder torsdag lige inden vinterferien det traditionelle karneval for børn og medarbejdere. I forbindelse hermed skal børnene købe en billet. Pengene fra billetsalget går til festmiddagen.
Elevrådet har besluttet, at festen er uden forældre.
Klassestørrelser:
Skolen har èt enkelt spor fra 0.kl til og med 9.kl.
0.kl-3.kl: 22 elever
4.kl-6.kl: 24 elever
7.kl-9.kl: 26 elever
Tallene afspejler det maximale antal elever, men da det er afgørende vigtigt for skolen at klasserne er i balance, kan der godt være færre elever på enkelte klassetrin i perioder.
Klubben (=SFO’en):
Skolens SFO kaldes “Klubben” og omfatter børn fra 0 klasse til og med 3. klasse. Alle børn der går i disse klasser på Den lille Skole kan optages i klubben. Skolen anbefaler dette, så børnene udover skolegangen, også har en god mulighed for at dyrke kammeratskabet, samt være med i de aktiviteter, der foregår på tværs af skole og klub.
Klubbens arbejdsgrundlag og politikker: Pædagogerne i Klubben har udarbejdet et arbejdsgrundlag og nogle politikker. Der kan findes andetsteds her på sitet.
Klubbens telefonnummer:
51 67 04 08
Klubbens åbningstider på skoledage:
På skoledage har Klubben åbent fra 12.30 – 16.30. Der er morgenklub hver dag fra 7.30 – 8.30 (se under “Morgenklub” længere nede).
Klubben åbningstider på skolefridage:
I de skoleferier, hvor Klubben har åbent, er der åbent fra kl. 7.30 – 16.30.
Klubben har lukket i skolens påskeferie, hele juli og mellem jul og nytår. Herudover kan der være tale om et begrænset tilbud i efterårs- og vinterferie.
Klubmad:
Hver eftermiddag får børnene i klubben et mellemmåltid.
Kontaktpædagoger:
Klubbens pædagoger er tilknyttet hhv. 0., 1., 2. eller 3. klasse som kontaktpædagoger og deltager i forældresamarbejdet sammen med klassens lærere.
Krydslisten:
Hver dag når barnet bliver hentet, skal forældrene eller barnet selv strege sit navn ud på Klubbens krydsliste. Skolen har opsyns­pligt i forhold til bør­nene, og det er derfor vigtigt at afkrydsningen huskes, så pædagogerne kan tjekke om det enkelte barn er gået.
Lejrskoler:
Hvert år tager 4., 5., 6. og 7. klasse på lejrskole i Danmark. 9.klasse tager på en udlandstur. Her ud over deltager alle elever i udskolingen hvert år i Lilleskolernes musikfestival i juni måned. Der er ikke ekstra forældrebetaling i forbindelse med lejrskolerne.
Undtaget her fra er dog 9. klasses udlandstur, hvor der opkræves en deltagerbetaling.
Lektionslængde:
Undervisningslektionerne er 45 minutter, og ofte lægges lektionerne sammen til 90 minutters dobbeltlektioner.
”Lilleskolerne”:
Skolen er organiseret i skoleforeningen ”Lilleskolerne” sammen med landets pt. 64 andre lilleskoler. i 2015 har “Lilleskolerne” fusioneret med Dansk friskoleforening.
Liniefag:
I overbygningen vælger eleverne  imellem 4 liniefag: Kunst og design, ”Madventure”, Musik og film/drama.
Lovgrundlag:
Skolen eksisterer under Lov om Frie Grundskoler.
Mobiltelefon:
I grundskolen (0-6 klasse) skal mobiltelefoner være slukkede i skoletiden – herunder frikvarterer og ture. I særlige tilfælde kan man lave en aftale om at have telefonen tændt. Det kræver dog en klar aftale med en navngivet lærer og tilladelsen kan ikke gives generelt.
I overbygningen 7,8,9 klasse må eleverne gerne have mobiltelefoner tændt, men rammerne for brugen aftales med lærerene.
I tilfælde af overtrædelse, kan telefonen inddrages og opbevares på kontoret resten af dagen.Vi henstiller generelt til, at forældrene ikke ringer til deres børns mobiltelefoner i skoletiden
Morgenklub:
Der er opsyn med børnene fra 0 klasse til 3. Klasse fra kl. 7.30 til 8.30 hver morgen på skoledage i skolens morgenklub, der holder til i 0., og 1.klasses lokaler. Det er forskellige ansatte, der varetager opgaven.
Mælk:
Børnene i grundskolen kan få øko-mælk på skolen hver dag.
Mødepligt:
Det er forældrenes pligt at børnene møder frem og passer deres skole, men det er skolelederen, der skal kontrollere det. Derfor skal alle former for afbud, fritagelse, evt. ekstra ferie meddeles til skolens leder. Skolen anbefaler, at man ikke lægger rejser udenfor skolens ferieperioder.
Nyhedsbreve: Skolelederen, Klubben og bestyrelsen udsender jævnligt nyhedsbreve med nyt fra skolen.
Optagelsessamtaler til 0 klasse:
Skolen optager børn til nye 0 klasseelever løbende og efter ”først til mølle-princippet”, dog tidligst august 2 år før skolestart. Dvs. optagelsen af børn til 0 klasse august 2018 starter i august 2016. Interesserede forældre skal ansøge skriftligt. Hvis der er plads i klassen, indkaldes forældrene til en optagelsessamtale.
Søskendebørn optages først.
Optagelsessamtaler til eksisterende klasser:
Skolen optager børn til eksisterende klasser, hvis der er plads.
Interesserede forældre skal ansøge skriftligt. Hvis der er plads i klassen, indkaldes forældre og eleven til en optagelsessamtale.
P-fag (praktiske fag):
Børnene fra 4. – 6.kl. kan 3 gange om året ønske sig på forskellige valgfag, ”p-fag”, der foregår 3 timer hver fredag i ca. 10 uger. Et p-fagsforløb afsluttes typisk med en fremvisning, en koncert eller en udstilling.
Parkering:
Forældre kan parkere – kortvarigt – på skolens parkeringsplads i det daglige. Om morgenen er p-pladsen udelukkende en “kys og kør” zone. Ved større arrangementer kan villavejene benyttes, men skolenbeder forældrene om at vise hensyn over for naboerne.
Planlægningsdage:
Der er 3-4 årlige planlægningsdage hvor skolens medarbejdere holder fælles møder og forældrene underviser børnene. Forældrene i den enkelte klasse har fordelt dagene mellem sig, og er sammen med klasselæreren ansvarlig for et relevant indhold. På kontoret findes en tjek-mappe til hjælp.
Psykolog:
Skolen bliver betjent med skolepsykolog fra PPR, Gladsaxe Kommune. Vedkommende træffes  på skolen efter aftale.
Rygning:
Skolen er selvfølgelig røgfri.
Sejlklub:
Klubben tager hver torsdag hele året rundt i Gladsaxe Kommunes Natur-og Sejlklub ved Bagsværd Sø.
SFO-betaling:
SFO-betalingen for 0.,1.,2. og 3. klasse er 1.192 kr. pr. måned i 12 måneder.
Skolens adresse:
Gammelmosevej 226-228, 2800 Lyngby
Skolens fax:
44 98 89 82
Skolens gironummer:
307 75 51
Skolens telefon:
44 98 39 26
Skolepenge:
Bestyrelsens holdning er, at skolepenge skal dække alle udgifter og at der ikke herudover skal betales for aktiviteter m.m. på skolen. Skolepengene for 0 klasse til 9. klasse udgør 1.735 kr. pr. måned i 12 måneder (dette beløb omfatter ikke betaling for klub). Beløbet reguleres d.1 januar hvert år i forhold til pristal og statstilskud. I 9. klasse betales dog ikke for juli måned. Der bliver udsendt opkrævninger for 1 måned ad gangen. Skolepenge skal betales ved tilmelding til PBS. Betaler man via girokort, opkræves et gebyr på 25 kr til dækning af betalingsafgift for girokort.
Skolepengerestancer:
Ved restance udsendes først rykker – derefter overgår sagen til inkasso.
Sommerfest:
Den sidste lørdag inden skoleafslutningen afsluttes skoleåret med en sommerfest for børn, forældre, medarbejdere m.fl. Her er der optræden, forældrerevy, boder og mad. Hvert år vælger mange af skolens gamle elever at besøge os på denne dag.
Støtteundervisning:
For børn med behov gennemfører skolen støtteundervisning. Støtteundervisningen er nærmere beskrevet i skolens politik for støtteundervisning. Da vi er en lille skole, er vores mulighed for at give enkeltstøtteundervisning begrænset.
Statstilskud:
Skolen modtager statstilskud, som svarer til 73% af, hvad en elev i folkeskolen koster.
S-tog og bus:
Stengårdens S-station på H-linien “Farum-Frederikssund” ligger kun 5 minutters gang fra skolen. Buslinie 161 “Lyngby-Avedøre Holme” har stoppesteder meget tæt på skolen.
Støtteforening:
Den lille Skoles støtteforening blev stiftet i anledning af skolens 40 års jubilæum. Enhver kan blive medlem. Det årlige kontingent er p.t. 100 kr. Man er velkommen til at indbetale beløbet på reg.nr. 1551 konto 1433849 så bliver man automatisk medlem.
Sygemelding:
Ved sygdom eller andet fravær skal afbud indtelefoneres samme dag til kontoret, der vil give beskeden videre til læreren (evt. på telefonsvareren).
Søskendemoderation:
Der ydes søskendemoderation. Beløbet er på 40% af både skolepengene og SFO-betalingen for 2. barn og 50% af skolepengene og SFO-betalingen for 3. barn.
Talepædagog:
Skolen har tilknyttet en talepædagog fra PPR i Gladsaxe.
Tavshedspligt:
Skolens ansatte og bestyrelsen har almindelig tavshedspligt – både overfor skolens forhold og forældrenes.
Tandlægeordning:
Skolen har ikke en tandlægeordning tilknyttet – forældrene skal kontakte børnetandplejen i hjemkommunen.
Testning:
Skolen har fravalgt at deltage i de nationale tests.
Som en del af det løbende interne evaluerings- og målsætningsarbejde for eleverne, foretager vi dog årligt pædagogiske tests i dansk og matematik på alle elever. Testene foretages som udgangspunkt ved afslutningen af skoleåret, men pædagogiske hensyn kan dog betyde, at testene foretages på andre tidspunkter af året.
Tilsynsførende:
Skolen har en tilsynsfø­rende, som er godkendt af Undervisningsministeriet. Den tilsynsførende, der vælges af forældrekredsen, skal tilse at skolens undervisning står mål med, hvad der alminde­lig­vis kræves i folkeskolen. Merethe Trier Frederiksen er valgt som skolens tilsynsførende fra 1. august 2014.
Udlån af lokaler:
Af hensyn til naboerne, udlåner skolen – som udgangspunkt – ikke sine lokaler til sociale arrangementer i weekender og ferier.
Udmeldelse:
Skal ske skriftligt og med mindst 2 måneders varsel til udgangen af en måned.
Ventelister:
Skolen har ventelister. Vi anbefaler at man skriver sig op på ventelisten i så god tid som muligt.
I børnehaveklassen begynder vi selve optagelsen af elever 2 år før skolestart, men man  man godt skrive sig på ventelisten tidligere.
Åben børnerunde:
En gang om året afholdes der åben børnerunde i de enkelte klasser. Her taler lærerne og de enkelte forældre om hvert barn i klassen. Snakken foregår åbent og ofte med deltagelse af de andre forældre. Formålet er at sikre en fælles forståelse blandt forældrene for børnenes sociale liv på skolen, og dermed give forældrene et godt udgangspunkt for at handle “ind i det”. Børnerunden er dermed med til at forebygge ensomhed og mobning og til at skabe større rummelighed.